INTEGRITETSPOLICY

Vårt dataskyddsarbete.
För att vi på Boethius läkarhus AB ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter.
Vi värnar om just din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete.
Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Vänligen kontakta oss så vidtar vi rättelse för de fall att uppgifterna är felaktiga eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi har för din räkning.

BOETHIUS LÄKARHUS AB:S DATASKYDDSPOLICY

Vi på Boethius läkarhus AB värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.
Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person.
Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.
Boethius läkarhus AB behandlar personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (2008:355) och den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Boethius läkarhus AB

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR BOETHIUS LÄKARHUS AB?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I din journal finns de uppgifter som du själv har uppgett samt den information som tillkommer från tex labbresultat, röntgensvar etc.
Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker vår webbplats där du kan fylla i en intresseanmälan som sänds till vår mail.
I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv.
Om du till exempel beställer en tjänst av oss för en annan persons räkning.
I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta.

Dina personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.
Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående e-mail eller telefonsamtal och schemaläggnings system.

RÄTTSLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLINGEN

Boethius läkarhus AB behandlar personuppgifter för flera olika ändamål.
Det huvudsakliga syftet är för att vi ska kunna:

– Hantera din medicinska information

Varje behandling av personuppgifter som Boethius läkarhus AB kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i Patientdatalagen.

Fullgörande av avtal
Exempel: Om du beställt en tjänst av oss måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna utföra tjänsten och för att fakturera för den utförda tjänsten du har beställt.

LAGRINGSTIDER OCH SKYDDSÅTGÄRDER

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på Boethius läkarhus AB ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder.
Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de lagkrav som beskrivs ovan.
Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter utöver vad vi lagstadgat måsta förvara så kan du begära detta, se avsnittet nedan om
”Dina rättigheter”.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

Boethius läkarhus AB säljer aldrig dina uppgifter till tredje part.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Boëthius läkarhus AB.
Vill du utöva dessa rättigheter så skicka ett brev eller ett e-mail till oss på enligt nedan uppgifter.

Boethius läkarhus AB
Att: Dataskydd

e-mail:  info@lakarhus.se

Oavsett om din begäran kommer in via mail eller ordinär postgång så kommer vi att besvara ditt brev inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet.
För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Boethius läkarhus AB inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras.
Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om Boethius läkarhus AB behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller.

Rätt till rättelse
Boethius läkarhus AB strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt.
Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna.
Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut din journal från Boethius läkarhus AB för att kunna använda dem på annat håll så kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att Boethius läkarhus AB ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen.
Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt.
Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du begära radering av dessa.
Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Dock inte din journal, som vi enligt lag skall behålla.
När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet.

OM DU TYCKER ATT VI HAR GJORT FEL

Om du anser att Boethius läkarhus AB behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Varukorg